ജനങ്ങളെ രണ്ടു തട്ടിലാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ നീങ്ങട്ടെ

സജ്ജനങ്ങളേ, ഏതൊരു രാഷ്ട്രവും ക്ഷേമരാഷ്ട്രമായി ഉയരണമെങ്കില്‍ ശ്രീഃ, വിജയഃ, ഭൂതിഃ, ധ്രുവാ നീതിഃ എന്നിങ്ങനെ നാലു ഘടകങ്ങള്‍ അവിടെ നിലനില്‍ക്കണം. ശാന്തിസമൃദ്ധമായ സമ്പന്നതയും ഐശ്വര്യവും സമൂഹജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വ......
Read More

ഉലയരുത് ഭാരതം മതാന്ധതയാല്‍: സ്വാമി ചിദാനന്ദ പുരി

പൗരത്വ (ഭേദഗതി) നിയമം, 2019 ധഠവല ഇശശ്വേലിവെശു (അാലിറാലിേ) അരേ, 2019പ ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് 2019ലെ 47ാം നിയമമായി 2019 ഡിസംബര്‍ 12നു വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. പാര്‍ലമെന്‍റിന്‍റെ ഇരുസഭകളിലും നിയമനിര്‍മാണ സഭാംഗങ്ങളാല്‍......
Read More